رشته شيمى
 
 
برای دیدن مطالب مختلف شیمی به بخش موضوعات وبلاگ مراجعه و در صورت باز نشدن وبلاگ مجدداً وارد شوید
 

دانلود کامل گزارشکار: http://937987.20upload.net/files/sh5/12866651741.doc

آزمایش شماره 1

PH  متری اسید :   (اسید قوی + بازقوی )

هدف آزمایش : تعیین PH محلول  HCl مجهول

شرح آزمایش :

مقدارcc 15 از اسید مجهول که محلول آن را قبلا ساختیم  برداشته ودر بشر میریزیم سپس آب مقطر به آن اضافه می کنیم تا حجم آن به cc 150 برسد آنگاه یک مگنت را درون آن  می اندازیم  و روی هم زن مغناطیسی میگذاریم ‘ سپس محلول باز 1/0 نرمال را در بورت میریزیم  شیر بورت را باز می کنیم تا مقدار cc 1 از باز  وارد اسید مجهول شود بعد صبر میکنیم تا  PH متر عدد ثابتی را نشان دهد سپس عدد آن را یادداشت میکنیم و این کار را ادامه میدهیم تا زمانیکه تغییرات PH کمی زیادتر شود آنگاه مقدار اضافه  کردن باز را به 2/0 کاهش داد و این کار را ادامه میدهیم تا زمانیکه تغییرات PH کم  شود آنگاه دوباره 1 را اضافه میکنیم

  

 

 V= (V`+V``)/2

PH/  2V 2

 

PH/  V 

 V 

    PH

   PH

  حجم

 

 

 

   01/0

   02/0

   01/0-

   01/0

   01/0

   0

   03/0

   05/0

   08/0

   25/0

   17/0-

   16/0-

   47/0

   50/0

   50/0

   25/0

   55/0-

   02/0

   06/0

   09/0

   07/0 

     

  04/0

  05/0

  07/0

  06/0

  07/0

  08/0

  08/0

  09/0

  12/0

  17/0

  25/0

  5/0

  33/0

  85/0

  95/0

  05/1

  1/1

  49/0

  47/0

  53/0

  44/0

  37/0  

  

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   2/0

   2/0

   2/0

   2/0   

   1

   1

   1

   1

   1

 

04/0

 05/0

07/0

 06/0

 07/0

 08/0

 08/0

 09/0

 12/0

 17/0

 25/0

 50/0

 33/0

 17/0

 19/0

 21/0

 22/0

 49/0

 47/0

 53/0

 44/0

 37/0

   74/1

   78/1

   83/1

   9/1

   96/1

   03/2

   11/2

   19/2

   28/2

   4/2

   57/2

   82/2

   32/3

   65/5

   82/5

   01/6

   22/6

   44/6

   93/6

   4/8

   93/9

  37/10

  74/10

      0

      1   

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

     10

     11

     12

     13

   2/13

   4/13

   6/13

   8/13

    14

    15

    16

    17

    18

V= (V`+V``)/2

PH/  2V 2

 

PH/ V 

 V 

    PH

   PH

  حجم

 

   14/0

   09/0

   04/0-

   02/0-

   01/0-

    0

    0

   01/0-

    0

   01/0-

    0

   01/0-

    0

   01/0-

    0

    0

    0

   01/0-

    0

   01/0

   01/0-

    0

   23/0

   14/0

   10/0

   08/0

   07/0

   07/0

   07/0

   06/0

   06/0

   05/0

   05/0

   04/0

   04/0

   03/0

   03/0

   03/0

   03/0

   02/0

   02/0

   03/0

   02/0

    02/0

   

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

 

 23/0

 14/0

 10/0

 08/0

 07/0

 07/0

 07/0

 06/0

 06/0

 05/0

 05/0

 04/0

 04/0

 03/0

 03/0

 03/0

 03/0

 02/0

 02/0

 03/0

 02/0

  02/0

97/10

 11/11

 21/11

 29/11

 36/11

 43/11

 5/11

 56/11

 62/11

 67/11

 72/11

 76/11

 80/11

 83/11

 86/11

 89/11

 92/11

 94/11

 96/11

 99/11

 01/12

 03/12 

   19

   20

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

   32

   33

   34

   35

   36

   37

   38

   39

   40

آزمایش  شماره 2

الف) PH متری اسید :      (اسید ضعیف  + باز قوی )

هدف آزمایش : تعیین PH محلول استیک اسید مجهول

شرح آزمایش:

 مقدار 10 سی سی از استیک اسید را بر می داریم وبه حجم 100 میرسانیم  وسپس مقدار 25 سی سی از آن را بر میداریم  و در بشر می ریزیم که حاوی   cc150 آب مقطر  است می ریزیم ویک مگنت در آن می اندازیم وروی هم زن مغناطیسی میگذاریم در ادامه  بورت را از سود 1/0 نرمال پر میکنیم وکم کم به محلول اسید مجهول اضافه میکنیم در ابتدا یک سی سی اضافه میکنیم و PH  را یادداشت میکنیم – همین کار را ادامه میدهیم تا زمانیکه تغییرات PH زیاد شود آنگاه مقدار اضافه کردن سود را به cc 5/0 و 2/0 کاهش میدهیم وهر بار PH  را یادداشت میکنیم.

  

 

V= (V`+V``)/2

PH/  2V 2

 

PH/ V 

 V 

    PH

   PH

  حجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   01/0

   01/0

   0

   02/0-

   0

   0

   0

   01/0-

   0

   0

   01/0-

   0

   01/0-

   01/0

   0

   01/0-

   0

   0

   0

   0

   0

  

  05/0

  06/0

  07/0

  07/0

  05/0

  05/0

  05/0

  05/0

  04/0

  04/0

  04/0

  03/0

  03/0

  02/0

  03/0

  03/0

  02/0

  02/0

  02/0

  02/0

  02/0

  02/0

 

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

 

  05/0

  06/0

  07/0

  07/0

  05/0

  05/0

  05/0

  05/0

  04/0

  04/0

  04/0

  03/0

  03/0

  02/0

  03/0

  03/0

  02/0

  02/0

  02/0

  02/0

  02/0

  02/0

  90/2

  95/2

  01/3

  08/3

  15/3

  20/3

  25/3

  30/3

  35/3

  39/3

  43/3

  47/3

  50/3

  53/3

  55/3

  58/3

  61/3

  63/3

  65/3

  67/3

  69/3

  71/3

  73/3

      0

      1   

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

     10

     11

     12

     13

     14

     15

     16

     17

     18

     19

    20

    21

    22

V= (V`+V``)/2

PH/  2V 2

 

PH/ V  

 V 

    PH

   PH

  حجم

 

    0

    0

   01/0-

   01/0

   0

   0

   01/0-

   0

   01/0

   01/0-

   0

   0

   01/0

   01/0-

   01/0

   01/0-

   0

   0

   02/0

   02/0-

   0

   0

   0

  02/0

  02/0

  01/0

  02/0

  02/0

  02/0

  01/0

  01/0

  02/0

  01/0

  01/0

  01/0

  02/0

  01/0

  02/0

  01/0

  01/0

  01/0

  03/0

  01/0

  0

  01/0

  01/0

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

  02/0

  02/0

  01/0

  02/0

  02/0

  02/0

  01/0

  01/0

  02/0

  01/0

  01/0

  01/0

  02/0

  01/0

  02/0

  01/0

  01/0

  01/0

  03/0

  01/0

  0

  01/0

  01/0

  75/3

  77/3

  78/3

  80/3

  82/3

  84/3

  85/3

  86/3

  88/3

  89/3

  90/3

  91/3

  93/3

  94/3

  96/3

  97/3

  98/3

  99/3

  02/4

  03/4

  03/4

  04/4

  05/4

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

V= (V`+V``)/2

PH/  2V 2

 

PH/ V 

 V 

    PH

   PH

  حجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

   0033/0

   0025/0-

   0025/0

   005/0-

   0025/0

    0

    0

   0025/0

   0025/0-

   0025/0-

   0025/0

   0

   0

   0025/0-

   0025/0  

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  015/0

  01/0

  015/0

  005/0

  01/0

  01/0

  01/0

  005/0

  01/0

  005/0

  01/0

  01/0

  01/0

  005/0

  01/0

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  01/0

  03/0

  02/0

  03/0

  01/0

  02/0

  02/0

  02/0

  01/0

  02/0

  01/0

  02/0

  02/0

  02/0

  01/0

  02/0

  06/4

  07/4

  08/4

  09/4

  10/4

  11/4

  12/4

  13/4

  16/4

  18/4

  21/4

  22/4

  24/4

  26/4

  28/4

  29/4

  31/4

  32/4

  34/4

  36/4

  38/4

  39/4

  41/4

    46

    47

    48

    49

    50

    51

    52

    53

    55

    57

    59

    61

    63

    65

    67

    69

    71

    73

    75

    76

    79

    81

    83

V= (V`+V``)/2

PH/  2V 2

 

PH/ V 

 V 

    PH

   PH

  حجم

 

   0025/0

   005/0-

   0025/0

   0025/0-

   005/0

   0025/0-

   005/0

   001/0-

   0006/0

   0025/0

   0025/0-

   0025/0

   0025/0-

    0

   0025/0

   0025/0-

     0

     0

     0

     0

   0025/0

   0025/0-

     0

  005/0

  005/0

  01/0

  005/0

  01/0

  005/0

  01/0

  066/0

  005/0

  01/0

  005/0

  01/0

  005/0

  005/0

  01/0

  005/0

  005/0

  005/0

  01/0

  01/0

  005/0

  005/0

  005/0

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   3

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2  

  01/0

  01/0

  02/0

  01/0

  02/0

  01/0

  02/0

  02/0

  01/0

  02/0

  01/0

  02/0

  01/0

  01/0

  02/0

  01/0

  01/0

  01/0

  02/0

  02/0

  01/0

  01/0

  01/0

  42/4

  43/4

  45/4

  46/4

  48/4

  49/4

  51/4

  53/4

  54/4

  56/4

  57/4

  59/4

  60/4

  61/4

  63/4

  64/4

  65/4

  66/4

  68/4

  70/4

  71/4

  72/4

  73/4 

    85

    87

    90

    91

    93

    95

    97

    100

    102

    104

    106

    108

    110

    112

    114

    116

    118

    120

    122

    124

    125

    127

    129

 

 
  بالا